Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

1.1. Jelen Általános szerződési feltételek a VermiVital s. r. o. társaság, Cirovská 370, 991 06 Záhorce, Szlovákia, statisztikai számjele (IČO): 47562463 mint eladó (a továbbiakban: „eladó“) és a vevő között létrejött adásvételi szerződésben részt vevő szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amely szerződés tárgyát az eladó webáruházának internetes oldalán található termékek adásvétele képezi.

Az eladó elérhetőségei:

Postacím: Cirovská 370, 991 06 Záhorce, Slovakia
Bankszámlaszám készpénzmentes átutalásokhoz: Tatrabanka, a. s., č. účtu: 2922908372/1100
Telefon: +421 47 4893 111
E-mail: info@vermivital.sk

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)
Besztercebányai Kerületi Felügyelőség

1.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő a megrendelés leadásával megerősíti az eladó felé, hogy elfogadja, hogy a jelen Általános szerződési feltételek és azok feltételei és rendelkezései az eladó által működtetett webáruház bármilyen internetes oldalán létrejött valamennyi adásvételi szerződésre vonatkoznak, amely alapján az eladó az említett internetes oldalon bemutatott terméket szállít a vevőnek (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”), illetve az eladó és a vevő között elsősorban az adásvételi szerződés létrejöttekor és a termékreklamáció során létrejövő valamennyi jogviszonyra nézve irányadók.

1.3. Jelen Általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő között írásban jön létre az adásvételi szerződés, amelyben a jelen Általános szerződési feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.

1.4. A termékek jegyzéke az eladó által üzemeltetett webáruház bármely internetes oldalán az általában szállított termékek katalógusa, és az eladó nem garantálja az összes felsorolt termék azonnali elérhetőségét. A termék elérhetősége a vevő számára a vevő kérdése alapján kerül megerősítésre. A képek illusztratív jellegűek.

2. Adásvételi szerződés létrejötte

2.1. Az adásvételi szerződés a vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatának eladó általi kötelező érvényű elfogadásával jön létre, amely javaslat lehet a vevő által az eladónak küldött e-mail formájában és/vagy a vevő által kitöltött és elküldött űrlap formájában az eladó weboldalán és/vagy a vevő általi telefonos megrendelés formájában az eladó felé (a továbbiakban: „megrendelés”).

2.2. A vásárló megrendelése eladó általi kötelező érvényű elfogadásának az eladó által a vásárlónak telefonon vagy e-mailben küldött megrendelés-visszaigazolás minősül, miután az eladó átvette a vásárló megrendelését, és ellenőrizte a termékek elérhetőségét és a vásárló által igényelt szállítási határidőt, és ez „megrendelés visszaigazolása” megjelöléssel. A megrendelésnek az eladó elektronikus rendszerébe való beérkezéséről szóló automatikus értesítés, amelyet a megrendelés elküldése után Ön azonnal megkap az e-mail címére, nem minősül a megrendelés kötelező érvényű elfogadásának. Szükség esetén a megrendeléssel kapcsolatos minden további információt elküldünk az Ön e-mail címére.

2.3. A megrendelés kötelező erejű visszaigazolása magában foglalja az adásvételi szerződés tárgyát képező termék megnevezését és jellemzőit, továbbá a termék vételárára és/vagy egyéb szolgáltatások díjára vonatkozó adatokat, a termék szállítási határidejét, a termék szállítási helyének megnevezését és adatait, a termék szállítási költségeit, feltételeit, módját és határidejét az egyeztetett kézbesítési helyre, az eladó adatait (cégnév, székhely, statisztikai számjel, cégjegyzékszám stb.), esetleg egyéb adatokat.

2.4. A vevő a megrendelés eladó részére történő kézbesítését követő 24 órán belül e-mailben értesítést küldhet az eladónak, hogy törli a megrendelést. A vevő köteles a megrendelés törléséről szóló értesítésben feltüntetni a nevét, e-mail címét és a megrendelt termék leírását. A megrendelés törlése esetén az eladó nem számít fel a vevőnek semmilyen díjat a megrendelés törlésével kapcsolatosan. A már átvett termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket teljes mértékben a vevő viseli. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelés törlése előtt kifizette az eladónak a vételárat vagy annak egy részét, az eladó a megrendelés törlését követő 7 napon belül visszautalja a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét a vevő bankszámlájára, kivéve, ha a felek a vételár visszafizetésének más módjában állapodnak meg.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó köteles:

 • leszállítani a vevőnek az eladó által visszaigazolt megrendelésben szereplő terméket az abban foglalt mennyiségben, minőségben és határidőben, azt a megőrzéséhez és megóvásához szükséges módon becsomagolni vagy felszerelni a szállításhoz,
 • gondoskodni arról, hogy az általa szállított termékek megfeleljenek a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak
 • legkésőbb a termékek kiszállításával egyidejűleg írásban vagy elektronikus úton átadni a vevőnek a termékek átvételéhez és használatához szükséges összes bizonylatot és a hatályos jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (szlovák nyelvű útmutatót, jótállási jegyet, szállítólevelet, adóügyi bizonylatot)
 • abban az esetben, ha a termék nincs raktáron a szükséges mennyiségben, haladéktalanul értesíteni erről a tényről a vevőt, hogy több terméket rendelt, mint amennyi raktáron van, illetve hogy az adott termék nincs raktáron.

3.2. Az eladónak joga van követelni a vevőtől a kiszállított termék vételárának szabályszerű és időben történő megfizetését.

3.3. Az eladónak joga van törölni a megrendelést, ha készlethiány vagy a termék elérhetetlensége miatt nem tudja leszállítani a vevőnek a terméket a jelen szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban szereplő áron, amennyiben a felek nem állapodnak meg pótteljesítésben. A megrendelés törléséről telefonon vagy e-mailben értesíti a vevőt, és amennyiben a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, azt a megrendelés törlésétől számított 15 napon belül visszautalja a vevő által megadott bankszámlára, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg.

4. A vevő jogai és kötelezettségei

4.1. A vevő köteles:

 • átvenni a megvásárolt vagy megrendelt terméket,
 • kifizetni az eladónak a megállapodott vételárat a megállapodott fizetési határidőn belül, beleértve a szállítási költségeket,
 • kerülni az eladó jó hírnevének megsértését,
 • aláírásával vagy az általa megbízott személy aláírásával és pecsétjével, ha van olyan, megerősíteni a szállítólevélben a termék átvételét

4.2. A vevő a szerződő felek által a kötelező erejű megrendelés-visszaigazolásban kölcsönösen egyeztetett mennyiségű és minőségű termék átvételére jogosult az egyeztetett időpontban és helyen.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. A termékek értékesítése az eladó által kiállított minták, katalógusok, típuslapok és mintakönyvek alapján történik az eladó webáruházának internetes oldalán.

5.2. Az eladó köteles teljesíteni a vevő megrendelését, és a terméket a vevőnek leszállítani 5 munkanapon belül attól számítva, hogy a terméket a beszállító vagy a termék gyártója az eladónak leszállította.

5.3. A vevő köteles a termékt átvenni azon a helyen, amely a vevő megrendelésének eladó általi elfogadásában szerepel. Abban az esetben, ha az eladó késedelembe esik a termék leszállításával, az eladó jogosult egyoldalúan meghosszabbítani a szállítási határidőt, akár ismételten is, amiről az eladó igazolást küld a vevőnek. Ha a vevő az adásvételi szerződésben, a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában szereplő vagy az eladó által egyoldalúan meghosszabbított határidő lejártát követő 7 napon belül nem veszi át a terméket, az eladó jogosult raktározási díjat felszámítani 20,00 € összegben minden raktározási nap után. Attól a naptól számított 14 nap elteltével, amikor a vevő köteles lett volna átvenni a terméket, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és eladni a terméket harmadik félnek. A megállapodás szerinti termék harmadik félnek történő eladása után a vevő által fizetett előleg teljes egészében beszámításra kerül a szerződésben meghatározott kötbérbe, amelyet a vevő köteles megfizetni az eladónak.

5.4. Az eladónak joga van felszólítani a vevőt arra, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott határidő előtt vegye át a terméket.

5.5. Az eladó webáruházának honlapján elhelyezett katalógusokban, prospektusokban és egyéb dokumentumokban szereplő termékekre vonatkozó súlyadatok, méretek és egyéb információk nem kötelező érvényű információk.

5.6. A termék leszállításának helye az a hely, amely a megrendelés eladó általi elfogadásában szerepel, kivéve, ha a fele az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg.

5.7. Abban az esetben, ha az eladó leszállítja a terméket a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott helyre, a vevő köteles személyesen átvenni a terméket, vagy gondoskodni arról, hogy a távolléte esetére megbízott személy átvegye az adásvételi szerződésben meghatározott terméket, és aláírja a termék kézbesítéséről és átvételéről felvett jegyzőkönyvet. Az adásvételi szerződésben szereplő termék átvételével megbízott harmadik fél köteles bemutatni az eladónak az adásvételi szerződés és a termék kifizetését igazoló bizonylat eredeti vagy másolati példányát, illetve az írásbeli meghatalmazást. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződésben meghatározott helyen a vevő távolléte miatt meg kell ismételni a kézbesítést, valamennyi ezzel kapcsolatos költség a vevőt terheli, különösen a termékek ismételt leszállítása az adásvételi szerződésben szereplő rendeltetési helyre, és a raktározási díj az Általános szerződési feltételek jelen cikkének 2. pontjában meghatározott összegben. A termék a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában szereplő címre való kézbesítésének pillanatában tekintendő leszállítottnak, és a vevő, ill. annak meghatalmazott képviselője által történő fizikai átvételének vagy az átvétel megtagadásának pillanatában tekintendő átvettnek, amit a fuvarozó a termék kézbesítéséről és átadásáról szóló jegyzőkönyvben feltüntet.

5.8. A vevő köteles a küldeményt, azaz a terméket és a csomagolását is a kézbesítés után azonnal ellenőrizni. Abban az esetben, ha a vevő azt észleli, hogy a termék vagy a termék csomagolása mechanikusan sérült, köteles erről értesíteni a fuvarozót, és jelenlétében ellenőrizni a termék állapotát. A termék sérülésének észlelése esetén a vevő köteles feljegyzést készíteni a termék sérülésének mértékéről és jellegéről, amelynek hitelességét a fuvarozó igazolja. Az így elkészített és az eladónak megküldött feljegyzés alapján az eladó ezt követően biztosíthatja a termék hibájának elhárítását, kedvezményt a termékre, vagy a termék javíthatatlan hibája esetén új terméket szállítását a vevőnek.

5.9. A vevőnek abban az esetben, ha az eladó a jelen Szerződési feltételek 5.2. pontjában meghatározott határidőn belül nem teljesíti a megrendelését, joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó pedig az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a vevő által megjelölt bankszámlára átutalással visszafizetni a vevőnek a vételár már megfizetett részét.

5.10. A vevő minden küldeményhez e-mailben kap számlát. Ahol garanciajegy szükséges, azt a csomag tartalmazza.

5.11. Fizetési módok: Készpénzben a termék átvételekor, kártyával online (Cardpay) vagy banki átutalással.

6. Vételár

6.1. A vevő köteles megfizetni az eladónak a termék vételárát, amelyet az adásvételi szerződésben állapítottak meg és/vagy az eladónak az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes árlistája szerint, beleértve a szállítási költségeket (a továbbiakban: „vételár”) készpénzes fizetés formájában az eladó kijelölt telephelyén, utánvéttel az átadás helyszínén, utánvéttel postai szolgáltatást nyújtó társaságon keresztül, készpénzmentes átutalással a megrendelés kötelező érvényű visszaigazolásában megjelölt bankszámlára, készpénzmentes átutalás az eladó számlájára a TatraPay szolgáltatás használatával, vagy bankkártyával online a CardPay szolgáltatás segítségével.

6.2. Az eladó fenntartja magának a jogot a vételár megváltoztatására a jogszabályok változása esetén, ill. a gyártók vagy a szállítók részéről történő árváltozások esetén.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő átutalással fizeti az eladónak a vételárat, a teljesítés napjának az a nap minősül, amikor megtörténik a vételár teljes összegének jóváírása az eladó bankszámláján.

6.4. A vásárló az adásvételi szerződésben rögzített határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételekor köteles megfizetni az eladónak a termék vételárát.

6.5. Abban az esetben, ha a vevő megfizeti az eladónak a termék adásvételi szerződésben meghatározott vételárát, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, és visszakérni az általa kifizetett összeget a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében.

6.6. Abban az esetben, ha a vevő a teljes vételár kifizetése előtt eláll az adásvételi szerződéstől, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vevő által fizetett előleg teljes egészében beszámításra kerül a szerződésben meghatározott kötbérbe, amelyet a vevő köteles megfizetni az eladónak, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik.

6.7. Abban az esetben, ha a vevő a termék átvételekor nem fizeti meg az eladónak a teljes vételárat, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és a vevő által fizetett előleg teljes egészében beszámításra kerül a szerződésben meghatározott kötbérbe, amelyet a vevő köteles megfizetni az eladónak, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik.

6.8. A termék vételára nem tartalmazza a szereléssel és a kiszállítással kapcsolatos költségeket, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat biztosítani a vevőnek.

6.9. Minden akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha az adott terméknél másképp van feltüntetve.

7. Tulajdonjog és kárveszély átszállása a vevőre

7.1. A termék tulajdonjoga csak a termék teljes vételárának megfizetését követően száll át a vevőre.

7.2. A kárveszély abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor a vevő átveszi a terméket az eladótól, vagy amennyiben nem veszi át időben a terméket, abban a pillanatban, amikor az eladó lehetővé tette számára a termék feletti rendelkezést, de a vevő nem vette át a terméket.

8. Reklamációkezelési szabályzat (szavatosság, garancia, reklamációk)

8.1. BIZTONSÁGI BIZTOSÍTÉK …………..– minden olyan jótállási igényt, ahol a hiba a termék átvételétől számított 30 napon belül jelentkezik, a terméket egy új darabra cseréljük. Ha a termék az adott pillanatban nincs raktáron, akkor a lehető leghamarabb megrendeljük, vagy lehetővé tesszük, hogy más, azonos értékű terméket válasszon. A reklamáció rendezésének felgyorsítása érdekében, a vásárlástól számított 30 napon belüli új darabra történő cserével, a reklamált terméket hiánytalanul vissza kell küldeni (azaz az összes tartozékot, kézikönyvet, stb. beleértve). A cseregarancia nem vonatkozik a mechanikusan sérült termékekre. A VermiVital s. r. o. társaság felkínálja a fel nem használt termékek visszaküldésének lehetőségét a törvényben meghatározott 7 napos határidő szerint. A terméknek azonban az eredeti csomagolásban, fel nem használtnak és teljesnek kell lennie. Használt termék visszaküldésének igénye esetén a használt termék értékének megfelelő összeg visszatérítését kínáljuk. Az a vevő, aki üzleti tevékenysége keretén belül vásárol terméket, és ezt a terméket nem értékesíti tovább, a termék átvételétől számított 7 napon belül elállhat a szerződéstől. A termék visszaküldésére vonatkozó határidő nem alkalmazható azon termékek esetében, amelyekre a vevő a reklamációkezelési eljárás során (új darabra történő cserével) tett szert.

8.2. Az eladó felelős a termék hibáiért, a vevő pedig köteles a reklamációt haladéktalanul benyújtani az eladóhoz a hatályos reklamációkezelési szabályzatnak megfelelően. A jótállási és jótállás utáni szervizszolgáltatási pontokra vonatkozó információk a jótállási jegy hátoldalán találhatók, ill. szükség esetén kérésre telefonon vagy e-mailben biztosítjuk.

8.3. A reklamációk kezelésére az érvényes reklamációkezelési szabályzat vonatkozik. A vevő a megrendelés eladónak történő elküldésével megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták a termék reklamációjának feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció érvényesítésének és a garanciális javítások elvégzésének helyére vonatkozó adatokat, a Tt. 250/2004 sz., fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990 sz., kihágásokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény és későbbi módosításai 18. § (1) bek. (a továbbiakban: „Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően.

8.4. A reklamációkezelési szabályzat azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a vevő az eladótól vásárolt elektronikus kereskedelem formájában az eladó webáruházának internetes oldalán.

8.5. A reklamációkezelési szabályzat ebben a formában minden üzleti esetre érvényes, kivéve, ha szerződésben más garanciális feltételekről állapodtak meg.

8.6. A vevőnek csak olyan termékre van joga jótállást érvényesíteni az eladónál, amely a gyártó, a szállító vagy az eladó által okozott hibákat mutat, jótállás vonatkozik rá, és az eladótól vásárolta meg.

8.7. A vevő köteles a terméket annak átvételekor megvizsgálni. Ha ezt elmulasztja, abban az esetben csak akkor érvényesítheti az ezen ellenőrzés során talált hibákra vonatkozó igényeit, ha bizonyítja, hogy a terméknek már a termék átvételekor megvoltak ezek a hibái.

8.8. A jótállási időszak alatt a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolításához a termék, beleértve a tartozékokat, a dokumentációt és az utasításokat az eladó meghatalmazott képviselőjének történő átadása után, a garancialevéllel és a fizetési bizonylattal együtt.

8.9. Ha a termék hibás, a vevőnek joga van reklamációt benyújtani az eladó telephelyén a Törvény 18. § (2) bekezdésének megfelelően úgy, hogy saját költségén elküldi a terméket az eladó telephelyére, kitölti a reklamáció érvényesítéséhez szükséges űrlapot és eljuttatja az eladóhoz. Az űrlap formáját az eladó határozza meg, és annak mintáját az eladó weboldalán helyezi el. A vevő köteles az űrlapon pontosan feltüntetni a termék hibáinak típusát és mértékét. Az ügyfélnek joga van reklamációt benyújtani a termék gyártója által a garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személyhez is (a továbbiakban: “kijelölt személy”). A kijelölt személyek listája megtalálható a jótállási jegyben, vagy az eladó kérésre elküldi a vevőnek. Az eladónak objektíven kézbesíthető termékre vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 • a reklamáció érvényesítéséhez kitöltött űrlap kézbesítése a vevőtől az eladónak,
 • a reklamált termék kézbesítése a vevőtől az eladónak,
 • a termékhez szükséges hozzáférési kódok, jelszavak stb. kézbesítése a vevőtől az eladónak.

Azokra a termékekre vonatkozó reklamációkezelési eljárás, amelyeket objektíven nem lehet kézbesíteni az eladónak, és amelyek fixen beépítettek, azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 • a reklamáció érvényesítéséhez kitöltött űrlap kézbesítése a vevőtől az eladónak,
 • a reklamált termék szemrevételezése az eladó által kijelölt harmadik személy részéről, aki a szemrevételezésről írásos igazolást ad a vevőnek,
 • a termékhez szükséges hozzáférési kódok, jelszavak stb. kézbesítése a vevőtől az eladónak.

A reklamációkezelési eljárás kezdete egyúttal a reklamáció érvényesítésének a napja is. A reklamált terméket az eladó székhelyére kell kézbesíteni, ha az eladó vagy a kijelölt személy másként nem rendelkezik (pl. a terméket közvetlenül a kijelölt személyhez szállítani).

8.10. Az eladó köteles a reklamációt fogadni minden olyan telephelyen, ahol a reklamáció fogadása lehetséges, azaz a székhelyén vagy kijelölt személynél a Törvény 18. § (2) bek. rendelkezéseinek megfelelően.

8.11. A jelen Általános szerződési feltételek 8.9. pontja szerint kijelölt helyen a reklamációk fogadására az eladó köteles gondoskodni a reklamációk kezelésével megbízott személy jelenlétéről a Törvény 18. § (3) bek. rendelkezéseinek megfelelően.

8.12. A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül reklamálni a termék hibáit az eladónál, ellenkező esetben a vevő elveszti a jogot az eladóval szemben a hiba ingyenes elhárítására.

8.13. Az eladó vagy a kijelölt személy a vevőnek a termékre vonatkozó reklamáció érvényesítéséről igazolást ad ki, az eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mail formájában vagy írásban, melyben köteles pontosan feltüntetni a termék hibáit a Törvény 18. § (5) bek. rendelkezéseinek megfelelően, és tájékoztatni a vevőt a Polgári törvénykönyv 622. § és 623. § rendelkezéseiből kifolyó jogairól. Ha a reklamáció távközlési eszköz útján kerül érvényesítésre, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a vevőnek a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást; ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció rendezéséről szóló dokumentummal együtt kell kézbesíteni; a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van más módon bizonyítani a reklamáció érvényesítését.

8.14. A vevő döntése alapján, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. § és 623. § rendelkezéseinek értelmében mely jogait gyakorolja, az eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a reklamáció rendezésének módját a Törvény 2. § m) pontja alapján haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a reklamációkezelési eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen akkor, ha a termék állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamációkezelési eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A reklamációrendezés módjának meghatározása után az eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul rendezi a reklamációt, indokolt esetekben a reklamáció később is rendezhető. A reklamáció rendezése azonban nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál. A reklamációrendezés határidejének lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a termék új termékre történő cseréjéhez. Az eladó értesíti a vevőt a reklamációkezelési eljárás befejezéséről és a reklamáció eredményéről a mindkét szerződő fél által elfogadott formában.

Ha a vevő az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 12 hónapon belül érvényesíti a reklamációt, azt az eladó kizárólag szakértői bevizsgálás, vagyis szakértői vélemény vagy felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy vagy a kijelölt személy véleménye (a továbbiakban: „a termék szakértői bevizsgálása”) alapján utasíthatja vissza. A szakértői bevizsgálás eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti a vevőtől a termék szakértői bevizsgálásának vagy az ahhoz kapcsolódó egyéb költségeknek a megtérítését.

Amennyiben a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónapon túl érvényesítette reklamációs igényét a termékre vonatkozóan, az eladó pedig visszautasította azt, a reklamációérvényesítést lezáró személy köteles a reklamációrendezésről szóló nyilatkozatban megjelölni azt a személyt, akihez a fogyasztó elküldheti a terméket szakértői bevizsgálás céljából. Ha a vevő elküldi a terméket szakértői bevizsgálásra a reklamációrendezésről szóló dokumentumban feltüntetett személynek, a termék szakértői bevizsgálásának költségeit, valamint minden további kapcsolódó költséget az eladó visel, függetlenül a szakértői bevizsgálás eredményétől. Ha a vevő a szakértői bevizsgálással bizonyítja az eladó felelősségét a termék reklamált hibájáért, ismételten érvényesítheti reklamációját; a termék szakmai bevizsgálása idején a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek a reklamáció ismételt érvényesítésétől számított 14 napon belül a termék szakmai bevizsgálásának költségeit, valamint minden további kapcsolódó költséget. Az ismételten érvényesített reklamációt nem lehet visszautasítani.

8.15. A vevőnek nincs joga jótállást követelni azokért a hibákért, amelyekre az eladó figyelmeztette őt a szerződés megkötésekor, vagy amelyekről – figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit – tudnia kellett.

8.16. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás terméket más hasonló, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező termékre cserélje.

8.17. A vevőnek a jótállás igényléséhez való joga az eladónál megszűnik:

 • ha nem nyújtja be a fizetési bizonylatot, a szállítólevelet vagy a jótállási jegyet, a tartozékokat vagy a termék dokumentációját,
 • ha nem jelenti be a nyilvánvaló hibákat a termék átvételekor,
 • a termék jótállási idejének lejártával,
 • a termék vevő által okozott mechanikai sérülésével,
 • a termék olyan körülmények közti használatával, amelyek páratartalmukkal, kémiai és mechanikai hatásaikkal nem felelnek meg a természetes környezetnek,
 • szakszerűtlen kezeléssel, karbantartással vagy a termék gondozásának elhanyagolásával,
 • a termék károsodásával a túlzott terhelés miatt, vagy a dokumentációban, a Szlovák Köztársaságban érvényes általános elvekben, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban meghatározott feltételekkel ellentétes használattal,
 • a termék károsodásával elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatt,
 • a termék károsodásával annak véletlen megromlása és véletlen rosszabbodása következtében,
 • szakszerűtlen beavatkozással, szállítás közbeni sérüléssel, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más vis maior okozta kárral,
 • illetéktelen személy általi beavatkozással a termékbe.

8.18. Az eladó köteles a reklamációt rendezni és a reklamációkezelési eljárást az alábbi módok valamelyikével lezárni:

 • a javított termék átadásával,
 • a termék cseréjével,
 • a termék vételárának visszatérítésével,
 • ésszerű kedvezményt fizetve a termék árából,
 • írásos felhívással az eladó által meghatározott teljesítés átvételére,
 • a termék reklamációjának indokolt elutasításával.

8.19. Az eladó legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül köteles írásbeli igazolást kiállítani a reklamáció rendezésére vonatkozóan. Az eladó legkésőbb a reklamáció postai úton, futárral vagy kézbesítési szolgáltatóval, vagy e-mailben történő érvényesítésétől számított 30 napon belül köteles a vevő részére írásbeli dokumentumot kiállítani a reklamáció rendezése módjának meghatározása módjáról és a reklamáció rendezéséről.

8.20. A jótállási idő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, kivéve, ha konkrét esetekben más jótállási időt határoznak meg, és a termék átvételének napjától, valamint a termékkel kapcsolatos szükséges dokumentumok felhatalmazott személy általi visszaigazolásától kezdődik.

8.21. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a vevő a termék garanciális javítása miatt nem használhatta a terméket.

8.22. A terméknek egy másik termékre történő cseréje esetén a vevő kap egy dokumentumot a kicserélt termékről, és az esetleges további reklamációk az eredeti szállítólevél és ezen reklamációs dokumentum alapján kerülnek érvényesítésre. A termék új termékre történő cseréje esetén a jótállási idő az új termék átvételétől kezdődik, de csak az új termékre.

8.23. Minden jogosan érvényesített garanciális javítás ingyenes.

8.24. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, a reklamáció a vevő jelen reklamációs és szerződési feltételek 8.13. pontja szerinti döntése alapján kerül rendezésre az alábbi módon:

 • az eladó biztosítja a hiba elhárítását, vagy
 • az eladó kicseréli a hibás terméket.

8.25. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, vagy egy többször ismétlődő javítható hibáról, vagy nagyobb számú különböző javítható hibáról, és amelyek megakadályozzák, hogy a terméket rendeltetésszerűen, hiba nélkül használják, az eladó a reklamációt a vevő jelen reklamációs és szerződési feltételek 8.13. pontja szerinti döntése alapján rendezi az alábbi módon:

 • a termék más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező működő termékre való cseréjével, vagy
 • abban az esetben, ha az eladó nem tudja kicserélni a terméket egy másikra, a reklamációt úgy rendezi, hogy a hibás termék után jóváírást bocsát ki.

8.26. A reklamáció rendezése csak a reklamáció érvényesítéséhez szüksége űrlapon felsorolt hibákra vonatkozik.

8.27. A reklamáció szempontjából többször ismétlődő javítható hibának egy javítható hiba több mint háromszori előfordulása minősül.

8.28. A reklamáció szempontjából nagyobb számú különböző javítható hibának több mint három különböző javítható hiba egyidejű előfordulása minősül.

8.29. A reklamáció szempontjából az az időtartam, amely alatt a vevő nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket, az az időszak, amely alatt az adásvételi szerződés megkötése után a vevő a hibák miatt összesen több mint 100 napon túl nem használhatja a terméket.

8.30. A vevőnek az a jogosultsága, hogy reklamációt nyújtson be a termék hibájára, miután gyakorolta jogát és kérte az eladót, hogy a jelen reklamációs és szerződési feltételek 8.8. pontja szerint távolítsa el a termék hibáját, felhasználásra került, és a reklamáció eredményétől függetlenül már nem jogosult ismételt reklamációt benyújtani ugyanazon egyedi hiba miatt (nem azonos típusú hiba miatt).

8.31. Abban az esetben, ha az eladó a reklamációkezelési eljárást a reklamáció indokolt elutasításával zárja le, de a termék hibája objektíven létezik, és nem került elhárításra, a vevő bíróságon keresztül gyakorolhatja jogát a termék hibájának elhárítására.

9. Személyes adatok és azok védelme

9.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő abban az esetben, ha természetes személyként jár el, köteles az eladónak megadni a teljes nevét, lakcímét, beleértve az irányítószámot, személyi számát, telefonszámát és e-mail címét.

9.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő abban az esetben, ha jogi személyként jár el, köteles az eladónak megadni a cégnevét, a székhelye címét, beleértve az irányítószámot, a cégjegyzékszámát, a telefonszámát és e-mail-címét.

9.3. A vevő az adásvételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló Tt. 428/2002 sz. törvény és későbbi módosításai (a továbbiakban: „ZnOOÚ”) 7. § értelmében hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kezelje és tárolja személyes adatait, különösen a fent felsoroltakat és/vagy amelyek szükségesek az eladó tevékenységéhez, és azokat minden információs rendszerében kezelje. A vevő továbbá hozzájárulását adja az eladónak ahhoz, hogy személyes adatait átadja egy másik személynek. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli. A vevő jelen hozzájárulását az eladónak határozott időre adja, amíg a vevő személyes adatai kezelésének célja teljesül. Az eladó a kezelés céljának teljesülése után haladéktalanul biztosítja a vevő személyes adatainak megsemmisítését. A vevő bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás a vevő hozzájárulása visszavonásának eladó részére történő kézbesítését követő 1 hónapon belül megszűnik.

9.4. Az eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6. § (1) bek. c) pontja rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok gyűjtése kizárólag az eladó és a vevő közti adásvételi szerződés megkötése céljából történik.

9.5. Az eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6. § (1) bek. e) pontja rendelkezéseinek megfelelően a jelen szerződési feltételek és reklamációkezelési szabályzat 9.5. pontjában meghatározottaktól eltérő célokból történő adatkezelést minden esetben egyedileg, megfelelő jogalapon végzi, és egyúttal biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása kizárólag a gyűjtésük céljának megfelelő módon történik, azokat nem vonja össze a más célból gyűjtött személyes adatokkal.

9.6. Az eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6. § (1) bek. i) pontja rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok kezelését a jó erkölcsnek megfelelően végzi, és olyan módon jár el, amely nem ütközik a ZnOOÚ-ba vagy más általánosan kötelező jogszabályba, és azokat nem kerüli meg. Az eladó kijelenti, hogy az érintett személy hozzájárulását nem fogja kikényszeríteni, sem azzal fenyegetőzni, hogy elutasítja a szerződéses viszonyt, szolgáltatást, terméket vagy az eladót terhelő kötelezettséget.

9.7. Írásbeli kérelem alapján a vevőnek joga van az eladótól kérni:

 • általánosan érthető formában tájékoztatást személyes adatai információs rendszerben történő kezelésének állapotáról, a ZnOOÚ 26. § (2) bekezdése szerinti mértékben; a (4) bekezdés b) pontja szerinti határozat meghozatalakor a vevő jogosult megismerkedni a kezelés menetével és a műveletek értékelésének eljárásával,
 • általánosan érthető formában pontos információkat arról a forrásról, ahonnan személyes adatait adatkezelés céljából megszerezte,
 • az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak másolatát általánosan érthető formában,
 • az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy nem aktuális személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését, ha kezelésük célja megvalósult a ZnOOÚ 13. § (1) bekezdése szerint; ha a kezelés tárgyát személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok képezik, kérheti azok visszaszolgáltatását,
 • az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak törlését, ha törvénysértés történt.

9.8. A vevő joga csak a ZnOOÚ (1) bek. d) és e) pontja szerint korlátozható, ha ez a korlátozás külön törvényből ered, vagy annak alkalmazása sértené a vevő védelmét, vagy sértené más személyek jogait és szabadságát.

9.9. A vevőnek ingyenes írásbeli kérelem alapján joga van tiltakozni az eladónál

 • személyes adatai kezelése ellen, amelyről azt feltételezi, hogy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az ő hozzájárulása nélkül, és kérheti azok törlését,
 • a 7. § (4) bek. d) 9.8. pontban meghatározott személyes adatok felhasználása ellen postai rendszerben történő közvetlen üzletszerzés céljaira, vagy
 • a 7. § (4) bek. d) 9.8. pontban meghatározott személyes adatok kiszolgáltatása ellen közvetlen üzletszerzés céljaira.

9.10. A vevőnek ingyenes írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügy nem tűr halasztást, joga van bármikor tiltakozni az eladónál

 • személyes adatai kezelése ellen a ZnOOÚ 7.§ (4) bek. a), e), f) vagy g) pontja szerinti esetekben, jogos indokok kifejtésével vagy bizonyítékok felmutatásával a jogaiba és jogilag védett érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásról, amelyeket a személyes adatok ilyen jellegű kezelése konkrét esetben sért vagy sérthet; ha ezt jogi okok nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vevő tiltakozása jogos, az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül blokkolni és amint a körülmények engedik, azonnal megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése ellen a vevő tiltakozott,
 • és nem alávetni magát az eladó olyan döntésének, amely joghatással vagy jelentős hatással lenne rá, ha ezt a határozatot kizárólag személyes adatai automatizált kezelése alapján hozzák meg. A vevőnek joga van megkérni az eladót, hogy az automatizált kezelési formától eltérő módszerrel vizsgálja felül a kibocsátott határozatot, és az eladó köteles eleget tenni a vevő kérésének úgy, hogy a döntés felülvizsgálatában a döntő szerepet meghatalmazott személy játssza; az eladó a ZnOOÚ (3) bek. 21. §-a szerinti határidőn belül tájékoztatja a vevőt a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről. A vevőnek csak abban az esetben nincs ez a joga, ha azt egy külön jogszabály írja elő, amelyben a vevő jogos érdekeinek védelmére szolgáló intézkedések szerepelnek, vagy ha a döntés az eladó és a vevő között létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése során született, feltéve, hogy a vevő kérésének eleget tettek, amit a szerződés tartalmaz, vagy megállapodás alapján a vevő jogosult véleményt nyilvánítani bármikor a szerződés érvényességi ideje alatt.

Ha a vevő azt gyanítja, hogy jogellenesen kezelik a személyes adatait, panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához. Ha a vevő nem teljes körűen cselekvőképes, jogait a törvényes képviselője gyakorolhatja. Ha a vevő nem él, jogait, amelyek a ZnOOÚ szerint megillették, egy közeli személy gyakorolhatja. A vevő követeléseit a ZnOOÚ 20. § (1) bek. a), d) – f) pontjai szerint az eladó térítésmentesen teljesíti. A ZnOOÚ 20. § (1) bek. b) és c) pontja szerinti információkat az eladó díjmentesen biztosítja a vevőnek, kivéve annak az összegnek a megfizetését, amely nem haladhatja meg a másolatok elkészítésével, a technikai adathordozók beszerzésével és az információk vevő számára történő elküldésével kapcsolatos anyagköltségek összegét, ha külön törvény másként nem rendelkezik. Az eladó a vevő ZnOOÚ 20. §-a szerinti követeléseinek legkésőbb azok kézhezvételétől számított 30 napon belül eleget tesz és a vevőt írásban tájékoztatja. A vevő jogainak ZnOOÚ 20. § (1) bek. d) és e) pontja szerinti korlátozásáról az eladó haladéktalanul írásban értesíti az érintett személyt és hatóságot.

10. Az adásvételi szerződéstől való elállás

10.1. Az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől a készletek kimerülése vagy a termék elérhetetlensége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben szereplő terméket szállító importőr vagy beszállító megszakította annak gyártását, vagy olyan lényeges változtatásokat hajtott végre, amelyek megakadályozzák az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését, vagy vis maior következtében, vagy ha a tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítés ellenére sem képes a jelen szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban közzétett áron kiszállítani a vevőnek a terméket. Az eladó köteles erről a tényről haladéktalanul értesíteni a vevőt, és az adásvételi szerződésben rögzített termékért megfizetett előleget a szerződéstől való elállás bejelentését követő 15 napon belül átutalással visszafizetni a vevő által megadott bankszámlaszámra.

10.2. A vevő jogosult a termék jelen Általános szerződési feltételek 5. fejezete szerinti átvételétől számított 7 munkanapon belül elállni az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül a Tt. 108/2000 sz., a fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében és a csomagküldő szolgáltatások keretében történő értékesítés esetén és annak későbbi módosításai (a továbbiakban: „Csomagküldő kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény”) 12. § (1) bek. rendelkezéseinek megfelelően.

10.3. A megrendelés eladónak történő elküldésével a vevő megerősíti, hogy az eladó időben és megfelelően eleget tett a Csomagküldő kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény 10. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

10.4. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban kell megtennie, kitöltött nyomtatvány formájában, amelynek formáját az eladó határozza meg, és mintáját az eladó weboldalán helyezi el.

10.5. A jelen Általános szerződési feltételek előző pontja szerinti elállásnak az adásvételi szerződéstől tartalmaznia kell a vevő azonosító adatait, a megrendelés számát és dátumát, a termék pontos specifikációját, az eladó által már átvett teljesítés visszaszolgáltatásának módját, különösen a számlaszámot és/vagy postacímet. Egyúttal az adásvételi szerződéstől való elállással együtt köteles az eladónak visszaküldeni a terméket és annak tartozékait, beleértve a dokumentációt, a használati útmutatót, jótállási jegyet, a fizetést igazoló bizonylatot stb. az eredeti csomagolásban, biztosított küldemény formájában.

10.6. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és olyan terméket küld vissza az eladónak, amelyet nem használtak, sértetlen eredeti csomagolásban van és nem sérült vagy hiányos, az eladó visszatéríti a vevőnek a termékért már megfizetett, a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában feltüntetett vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződéstől való elállás kézhezvételétől és a termék eladónak történő kézbesítésétől számított 15 napon belül készpénzmentes átutalással a vevő által megjelölt számlára.

10.7. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos terméket küld vissza az eladónak, az eladó visszatéríti a vevőnek a termékért már megfizetett, a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában feltüntetett vételárat vagy annak egy részét a Polgári Törvénykönyv 457. §-a rendelkezéseinek megfelelően csökkentve az elhasználódás értékével a termék teljes ára 1%-ának megfelelő összegben a termék használatának minden napja után, valamint a termék javítása és eredeti állapota visszaállításának értékével az adásvételi szerződéstől való elállás kézhezvételétől és a termék eladónak történő kézbesítésétől számított 15 napon belül készpénzmentes átutalással a vevő által megjelölt számlára.

10.8. A szerződéstől való érvényes elállás esetén az eladó visszatéríti a vevőnek a vételárat, beleértve a vevőnek a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit is, ha a vevő a termékkel együtt írásos dokumentumokat nyújt be az eladónak a megrendeléssel kapcsolatban felmerült költségekről. A termék visszaküldésének költségeit a vevő csak abban az esetben nem viseli, ha a termék nem felelt meg teljes mértékben a minőségi követelményeknek, és hibás is volt. A minőségi követelményeknek teljes mértékben megfelelő terméknek olyan termék tekintendő, amely azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkezik, mint ahogy az eladó weboldalán található termékkínálatban szerepel.

10.9. A vevőnek a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségei azok a költségek, amelyek a megrendelés megvalósításával kapcsolatban keletkeztek, főként annak a telefonbeszélgetésnek az ára, amellyel a vevő adásvételi szerződés megkötésére tett javaslatot, vagy a vevőnek az eladó weboldalára történő csatlakozásával kapcsolatos költségek, amelynek során a vevő kitöltötte és elküldte a termék megrendelésére szolgáló űrlapot a weboldalon, vagy írt és küldött egy e-mailt a termék megrendelésével, amelynek időtartama 30 perc volt.

10.10. Abban az esetben, ha a vevő nem tesz eleget a jelen Általános szerződési feltételek 10.4 és 10.5. pontjában meghatározott valamely kötelezettségének, az adásvételi szerződéstől való elállás érvénytelen és hatálytalan, és az eladó nem köteles visszafizetni neki a vételárat, egyúttal a vevőnek történő termékvisszaküldéssel kapcsolatos költségek megtérítésére is jogosult.

11. Záró rendelkezések

11.1. Az eladó fenntartja magának a jogot a jelen Általános szerződési feltételek módosítására. A jelen Általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó írásbeli bejelentési kötelezettség teljesítése az eladó webáruházának internetes oldalán való elhelyezés útján történik.

11.2. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásban jön létre, annak bármilyen módosítása csak írásban történhet.

11.3. A kétségek kizárása érdekében a szerződő felek megállapodnak, hogy a használat ideje a termék jelen Általános szerződési feltételek 5.7 pontja szerinti, vevő részére történő kézbesítésének napjától a jelen Általános szerződési feltételek 11.4 pontja szerinti, eladónak való visszaküldés napjáig tart.

11.4. A szerződő felek megállapodnak, hogy a kommunikáció közöttük e-mailben történik.

11.5. A jelen Általános szerződési feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv, a Tt. 22/2004. sz., az elektronikus kereskedelemről szóló törvény és a Tt. 128/2002. sz., a belpiac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről szóló törvény és a Tt. 284/2002. sz. törvényének kiegészítése és módosítása későbbi megfogalmazása szerinti rendelkezéseit és a Csomagküldő kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.6. Jelen Általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba a vevővel szemben.

11.7. A vevő a megrendelés leadásával megerősíti, hogy elolvasta és teljes egészében elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket.

Jelen Általános szerződési feltételek 2018.5.1-től érvényesek. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül is megváltoztassa az Általános szerződési feltételeket.