Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú podmienky uzatvárania kúpnych zmlúv na základe objednávky, predmetom ktorých je dodávka produktov „VermiVital“ ( ďalej len „tovar“) a vratného obalu (1 IBC obal/ 1 000 l alebo 600 l) určeného na jeho prepravu a uskladnenie, obsah kúpnych zmlúv a práva a povinnosti kupujúceho ( ďalej tiež aj „odberateľ“) a predávajúceho ( ďalej tiež aj „dodávateľ“) z týchto zmlúv.
Upravujú tiež, nie však výlučne, nároky pri porušení povinností zo zmluvy. Pri všetkých uzatváraných kúpnych zmluvách na základe objednávky platia tieto podmienky, ktoré sú súčasťou objednávky. Zmluvné strany sa môžu od týchto podmienok odchýliť iba na základe obojstrannej písomnej dohody.
2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť VermiVital s.r.o., Cirovská 370, 991 06 Záhorce, IČO:47 562 463, IČ DPH SK 2023969508, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Odd. Sro, Vl.č. 25889/S.
3. Kupujúcim sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá si tovar objednala.
4. Potvrdením objednávky zaniká akákoľvek záväznosť všetkých predbežných jednaní a korešpondencie (prehlásené zámery) týkajúce sa rozsahu kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva

1. Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky odberateľa a jej potvrdenia dodávateľom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v objednávke, previesť na kupujúceho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu za dohodnutých podmienok.
2. Objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti ( www.vermivital.sk – vzor objednávky) a) označenie kupujúceho vrátane DIČ a IČ DPH, bankové spojenie vrátane čísla účtu v tvare IBAN, uvedenie telefonického a emailového kontaktu, označenie osoby oprávnenej na vyhotovenie objednávky
b) druh objednaného tovaru
c) množstvo objednaného tovaru
d) termín dodania tovaru
e) miesto dodania tovaru – adresa / resp. odber vlastnými prepravnými prostriedkami /
f) spôsob platby
g) kúpna cena podľa platného cenníka vrátane obalov a DPH
h) splatnosť peňažného záväzku
i) súhlas s týmito podmienkami
3. Kupujúci je oprávnený zasielať objednávku poštou, faxom, e-mailom na adresu obchod@vermivital.sk, alebo osobne odovzdať osobe oprávnenej dodávateľom na prijímanie objednávok.
4. Objednávka kupujúceho, vrátane potvrdenia kúpnej ceny, musí byť do 3 pracovných dní predávajúcim písomne potvrdená, inak sa má za to, že ju predávajúci neprijíma.
5. Potvrdením objednávky predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Strany sú ňou viazané a nie je možné od nej odstúpiť, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
6. V prípade ak objednávka je v rozpore s podmienkami uvedenými v bode 2. tohto článku predávajúci ňou nie je viazaný, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak.
7. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak, sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy aj tieto podmienky.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho a to aj čiastočne, z dôvodu nedostatku kapacitných možností pri naplnení podmienok kupujúceho, iného dôvodu na strane predávajúceho, alebo neplnenia povinností kupujúceho voči predávajúcemu zo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.

Cena a spôsob platby

1. Cenové údaje a iné prehlásenia a prísľuby sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak ich poskytol písomne v potvrdení objednávky a v kúpnej zmluve. Cena objednávky je vždy určená ako cena objednaného tovaru + DPH podľa platných predpisov. V cene tovaru nie je zahrnutá cena vratných obalov, ktorý, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, nie je predmetom objednávky, a preto nedochádza k prevodu vlastníctva k vratným obalom.
2. Pre prípad sporu sa má za to, že faktúra bola kupujúcemu doručená spolu s dodávkou tovaru.
3. Tovar bude kupujúcemu odovzdávaný vo vratných obaloch, ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho. Predávajúci je preto pri každej dodávke tovaru oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu zábezpeky rovnajúcej sa cene vratných obalov, v ktorých sa uskutoční dodávka tovaru. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto štádiu ide o zábezpeku, na odberateľa neprechádza vlastnícke právo k vratným obalom. Zábezpeka podľa tohto bodu bude
voči kupujúcemu uplatnená v samostatnej faktúre splatnej do 14 dní od vystavenia faktúry. Kupujúci je povinný vrátiť obaly dodávateľovi do 60 dní od dodania.
4. V prípade ak kupujúci uhradí zábezpeku, vráti nepoškodené obaly v dohodnutej lehote, a predávajúci nebude mať voči nemu splatné pohľadávky, predávajúci kupujúcemu vráti zloženú zábezpeku. V prípade, ak kupujúci síce uhradí zábezpeku a vráti nepoškodené obaly v dohodnutej lehote, avšak bude mať záväzky voči predávajúcemu po lehote splatnosti, predávajúci započíta svoje splatné pohľadávky s pohľadávkou odberateľa na vrátenie zábezpeky.
5. Pokiaľ zo strany kupujúceho nedôjde k včasnému uhradeniu zábezpeky podľa tohto bodu, má sa za to, že kupujúci obaly nevráti, obaly sa považujú za dodané kupujúcemu ako tovar, a predávajúci je oprávnený vystaviť dobropis na faktúru zábezpeky a zároveň vystaviť faktúru za dodaný vratný obal, pričom úhradou tejto faktúry dôjde k prevodu vlastníckeho práva k vratnému obalu z predávajúceho na kupujúceho.
6. V prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k vráteniu nepoškodených vratných obalov v lehote 60 dní alebo v prípade, ak kupujúci vráti obaly poškodené, považujú sa nevrátené alebo vrátené poškodené vratné obaly za dodané kupujúcemu, pričom za dátum dodania sa bude považovať deň uplynutia tejto lehoty alebo deň vrátenia poškodených obalov, pričom k tomuto dňu dôjde aj k prevodu vlastníckeho práva k nevráteným alebo vráteným
poškodeným vratným obalom z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený vystaviť faktúru za predaj vratných obalov kupujúcemu, pričom je oprávnený jednostranne započítať sumu zloženej zábezpeky za vratné obaly s takto vystavenou faktúrou.
7. V prípade, ak zo strany kupujúceho dôjde k omeškaniu s úhradou fakturovanej ceny objednaného tovaru, je predávajúci oprávnený započítať jednostranne sumu zloženej zábezpeky podľa bodu 7. tejto časti VOP voči sume neuhradenej splatnej kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je taktiež oprávnený započítať zloženú zábezpeku s akýmkoľvek iným záväzkom kupujúceho voči predávajúcemu.
8. Predávajúci si osobne prevezme vratný obal na základe písomnej výzvy kupujúceho na adrese obal@vermivital.sk.
9. V kúpnej cene je zahrnutá doprava na miesto dodania tovaru v rámci Slovenskej republiky pri odbere minimálneho množstva tovaru 1 000l. Inak je cena dopravy určená v platnom cenníku.

Podmienky dodávky

1. Tovar je dodávaný vo vratných obaloch s parametrami vlastností, s ktorými bol kupujúci oboznámený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar s odchýlkou +/- 0,1 % na objednaný objem. Fakturácia bude zodpovedať objednanému objemu a cene vratného obalu. Zistené rozdiely v objeme spadajúce do tejto tolerancie nepodliehajú množstevnej reklamácii.
3. Z dôvodu, že predmetom kúpnej zmluvy sú prírodné organické produkty predávajúci si vyhradzuje právo na jeho dodávku v rozmedzí +/- 3 dni oproti termínu uvedenému v objednávke. Táto tolerancia sa nepovažuje za porušenie podmienok zmluvy s právom kupujúceho na odstúpenie od zmluvy alebo uplatnenie sankcie.
4. Čiastočné dodávky v dobe plnenia kúpnej zmluvy sú prípustné.
5. Tovar je dodaný do miesta určenia požadovaného kupujúcim potvrdením prevzatia na preberacom protokole.
6. V prípade ak kupujúci neprevezme predávajúcim dodaný tovar v termíne a v mieste vzájomne dohodnutom, je v omeškaní a je povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne náklady a škody týmto spôsobené.
7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia od predávajúceho.
8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo je mu tovar odovzdaný.
9. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru odstúpiť, ak kupujúci vstúpil do likvidácie, začalo sa voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konania, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia a ďalej vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov (i doposiaľ nesplatných) kupujúcim je vážne ohrozené.
10. V prípade, že konflikty alebo iné okolnosti mimo kontroly predávajúceho, ako sú požiar, povodeň, vojna, vzbura alebo nepokoje, rozsiahle prerušenie prevádzky, štrajk nedostatočná alebo nesprávna dodávka subdodávateľa, nedostupnosť prepravných možností alebo nedostatok surovín potrebných na výrobu tovaru alebo energie, podstatne zhoršia schopnosť predávajúceho uskutočniť dodávku, resp. schopnosť kupujúceho prevziať dodávku, príslušná zmluvná strana bude oprávnená odložiť dodávku o takú dobu, počas ktorej sú vzhľadom na uvedené okolnosti možnosti tejto strany uskutočniť, resp. prevziať dodávku podstatne zhoršené. Ak táto doba presiahne 3 mesiace, každá zmluvná strana bude oprávnená od zmluvy sčasti alebo úplne odstúpiť vo vzťahu k dodávkam, ktoré sa mali uskutočniť počas uvedeného obdobia. Zmluvná strana, ktorá využije svoje právo v súlade s horeuvedeným, bez omeškania o tom písomne informuje druhú stranu. Okolnosť, ktorá podľa horeuvedeného umožňuje zbavenie povinností, a ktorá už existovala v čase, kedy bola zmluva uzatvorená, bude predstavovať dôvod na takéto zbavenie povinností len vtedy, ak jej vplyv na zmluvu nebol v čase uzatvorenia predvídateľný. Ak dôvod na zbavenie povinností pôsobí ako prekážka na strane kupujúceho, kupujúci predávajúcemu nahradí náklady vynaložené na zabezpečenie a ochrany tovaru.

Reklamácia

1. Všetky zjavné vady /poškodený tovar, poškodené vratne obaly, chýbajúci alebo chybne dodaný tovar/ je možné uplatniť LEN pri preberaní dodávky – zaznačiť v dodacom liste a potvrdiť vodičom. Pri odbere vlastnou dopravou len pri prevzatí tovaru u predávajúceho.
2. Reklamácie na skryté vady je nutné uplatniť písomne najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia dodávky tovaru.
3. Záručná doba na dodaný tovar je uvedená v sprievodných dokladoch (viď príbalový leták). Dátum výroby je označený na obale, pri osobnom odbere v odovzdávacom protokole.
4. Kupujúci je povinný pri použití tovaru riadiť sa pokynmi pre jeho dávkovanie a koncentráciu uvedenými v návode na použitie.

Zabezpečenie a sankcie

1. Predávajúci je oprávnený, za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zo strany kupujúceho, podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy len v prípade poskytnutia zabezpečenia zo strany kupujúceho.
2. Pod zabezpečením podľa bodu 1. tejto časti sa rozumie najmä, avšak nie výlučne: zriadenie záložného práva k pohľadávkam, tovaru alebo inému hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku vo vlastníctve kupujúceho v prospech predávajúceho, vydanie tovarových záložných listov, poskytnutie ručenia, bankovej záruky.
3. Za účelom zriadenia dostačujúceho zabezpečenia sú si predávajúci a kupujúci povinní poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. V opačnom prípade zodpovedá porušujúca strana za vzniknutú škodu v celom rozsahu.
4. Pokiaľ sa predávajúci rozhodne uplatniť svoje právo na dostatočné zabezpečenie podľa tejto časti, nadobudne kúpna zmluva na dodávku tovaru uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim platnosť a účinnosť až okamihom riadneho vzniku zabezpečenia v prospech predávajúceho. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu zanikne alebo sa zníži zabezpečenie podľa tejto časti bez riadneho a včasného splnenia záväzku uhradiť kúpnu cenu v prospech predávajúceho, je predávajúci oprávnený žiadať doplnenie existujúceho, príp. poskytnutie nového zabezpečenia, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to bez potreby osobitného upozornenia.
6. Predávajúci a kupujúci sú oprávnení po vzájomnej dohode vylúčiť uplatnenie tejto časti podmienok alebo len niektorých jej bodov.
7. Predávajúci nie je povinný plniť si svoje povinnosti podľa týchto VOP a kúpnej zmluvy voči kupujúcemu po dobu, po ktorú bude kupujúci v omeškaní s plnením svojich povinností podľa kúpnej zmluvy alebo týchto podmienok.

Záverečné ustanovenia

1. V prípadoch, kedy akýkoľvek záväzok podľa zmluvy a týchto podmienok, ktorý má byť splnený jednou zmluvnou stranou, možno rozumne splniť iba so súčinnosťou druhej zmluvnej strany, poskytne druhá zmluvná strana na žiadosť prvej zmluvnej strane tejto strane akúkoľvek takúto rozumnú súčinnosť.
2. Pre doručovanie písomností medzi stranami platia ustanovenia zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok platný v čase doručovania príslušnej písomnosti.
3. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby objednávky mohli realizovať len osoby, ktoré sú na to podľa pokynov odberateľa oprávnené. Osoby podpisujúce objednávku podpisom objednávky prehlasujú, že sú oprávnené k takémuto právnemu úkonu zaväzujúceho odberateľa.
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami alebo objednávkou sa riadia Obchodným zákonníkom platným v Slovenskej republike.
5. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť podmienky, svoje cenníky pričom tieto sa stávajú platnými dňom ich zverejnenia.
6. Pre Objednávky a KZ uzatvorené pred platnosťou neskorších podmienok sa nebudú aplikovať ustanovenia novších podmienok.
7. Vyššie uvedené podmienky sú k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.vermivital.sk.
8. Objednanie tovaru kupujúcim je súčasne vyjadrením súhlasu so znením podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 28. 2. 2014

V Záhorciach, dňa 28. 2. 2014

VermiVital s.r.o.